Agenda 2021

2021

vrijdag 14 mei Grytz & Grize @ Corneliahoeve, Eastergea
zondag 15 augustus Grytz & Grize met Wopke @ Simmermoarn, Stavoren
zondag 22 augustus Grytz & Grize met Jan @ Frysk op Riis, Rijs
zaterdag 28 augustus Grytz & Grize Band/Bokke @ Besloten feest, Bantega
vrijdag 3 september Grytz & Grize + Band/Bokke @ Bruiloft, Wijckel (2021)
zaterdag 4 september Scaramouche @ BBQ feest IJlst
zaterdag 18 september Grytz & Grize met Tom @ Besloten feest, Stiens
donderdag 14 oktober Grytz & Grize met Bokke/Jan @ De Skans, Gorredijk
zondag 24 oktober Grytz & Grize met Bokke/Jan @ Kerkje fan Goënga
vrijdag 5 november Cd- presentatie ‘Reizger yn Fryslân’ @ Omrop Fryslân, Ljouwert
vrijdag 12 november Grytz & Grize met Tom @ Bruiloft, Rottevalle
vrijdag 21 januari Grytz & Grize @ Corneliahoeve, Oosterga
vrijdag 4 februari Grytz & Grize band @ Bruiloft, Winsum (2022)
zondag 13 maart Grytz & Grize met Bokke/Jan @ Kerkje fan Koartehimmen (2022)
vrijdag 18 maart Grytz & Grize @ Bos en Meerzicht, Oudemirdum (2022)
zondag 20 maart Grytz & Grize met Tom @ ’t Nut Hallum (2022)
woensdag 30 maart Grytz & Grize @ PCOB Makkum, Hotel Vigilante (2022)
zondag 10 april Grytz & Grize met Carel/Vincent @ Krite Grou (2022)
zaterdag 23 april Grytz & Grize @ Feestavond Tusken Waad en Wiid, Minnertsgea (2022)
vrijdag 20 mei Grytz & Grize + Band/Bokke @ Bruiloft, Oudebildtzijl (2022)
zondag 5 juni Grytz & Grize met band @ Camping Séleantsje, Molkwerum (2022)
donderdag 9 juni Grytz & Grize band en Bokke @ Dorpsfeest Easthim (2022)
zaterdag 11 juni Grytz & Grize band met Bokke @ Jubileumfeest, Wijnaldum (2022)
zaterdag 17 december Grytz & Grize band @ Kerstfeest Achlum (2022)
zaterdag 1 april Grytz & Grize Band/Bokke @ Feestavond Concordia, IJlst (2023)